EPTA FRANS SCHREUDERPRIJS

 

Reglement 2020

printversie

Artikel 1

EPTA Nederland reikt sinds november 2009 jaarlijks de EPTA Methodiekprijs uit. Sinds 2013 is de prijs vernoemd naar Frans Schreuder, grondlegger en erelid van EPTA Nederland. De prijs wordt toegekend aan de schrijver (m/v) van het beste werkstuk op het vakgebied van het (leren) pianospelen in de breedste zin van het woord. De prijs gaat naar het werkstuk dat zich in meerdere opzichten onderscheidt en waarvan de inhoud een overdraagbare bijdrage levert aan de ontwikkeling van het (leren) pianospelen.

 

Artikel 2

Werkstukken die voor inzending in aanmerking komen zijn afkomstig van studenten aan een Nederlands conservatorium. Het werkstuk mag slechts eenmaal meedingen.

 

Artikel 3

Het in te zenden werkstuk moet:

 1. een oorspronkelijk werkstuk zijn dat  na 01-01-2019 tot stand gekomen is in het kader van de bachelor- of masterstudie muziek (piano) aan één van de Nederlandse conservatoria;
 2. vergezeld gaan van een samenvatting van maximaal 400 woorden;
 3. als papieren versie ingezonden worden; daarnaast digitaal per e-mail (bij voorkeur in Word in verband met anonimisering);
 4. vergezeld gaan van het volledig ingevulde aanmeldformulier 2020 en een bewijs van inschrijving als student.

 

Artikel 4

 1. Het bestuur van EPTA Nederland benoemt een onafhankelijke jury.
 2. De jury bestaat in 2020 uit:
  • Bastiaan van der Waals – docent methodiek klassiek piano, bijvak klassiek piano en harmonie aan de piano aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, docent methodiek klassiek piano bij Codarts Rotterdam.
   Marjès Benoist – pianodocent aan Jong Talentleerlingen van de Academie voor Muzikaal Talent (AMT) in het Utrechts Conservatorium, voormalig methodiekdocent en pianodocent aan de Sweelinck Academie voor Jong talent aan het Conservatorium van Amsterdam.
   Robert Harris – docent vakmethodiek piano en Course Leader Practice Based Research aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Kenniscentrum Kunst en Samenleving, Hanzehogeschool Groningen.

   Secretariaat jury: Olga de Kort  – pianodocent, musicoloog en muziekjournalist.

 3. De werkstukken worden anoniem aan de jury voorgelegd.
 4. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. De secretaris onthoudt zich van stemming.
 5. Bij onvoldoende kwaliteit in de inzendingen, kan de jury besluiten de prijs niet uit te reiken.

 

Artikel 5

De prijs bestaat uit:

 1. een geldbedrag van € 750;
 2. een certificaat.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het EPTA congres in november 2020.

 

Artikel 6

Van de winnaar wordt verwacht dat hij of zij:

 1. een korte presentatie over het werkstuk verzorgt tijdens het EPTA-congres;
 2. een artikel over het werkstuk schrijft voor het Piano Bulletin.

 

Artikel 7

 1. Ingezonden werkstukken worden opgenomen in de collectie van het EPTA Documentatie Centrum te Amsterdam.
 2. De inzender vrijwaart EPTA Nederland voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.

 

Artikel 8

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van EPTA Nederland.