European Piano Teachers Association - The Netherlands

Privacyverklaring EPTA Nederland

 

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van EPTA Nederland, gevestigd te Zwolle. Met deze privacyverklaring informeert de EPTA haar leden en andere betrokkenen hoe zij omgaat met de bescherming van persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

De EPTA kan bereikt worden via de volgende algemene kanalen: Website: www.eptanederland.nl
Telefoon secretaris: +31 6 45085533

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De EPTA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• IP adres (Website)
• Behaalde diploma’s
• Gegevens opgeslagen in sociale-media-kanalen (indien van toepassing bijvoorbeeld leeftijd)
• Gegevens opgeslagen rond betalingsverkeer (bankrekeningnummer en tenaamstelling rekening)

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De EPTA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het inschrijven als nieuw lid
• Het incasseren van de jaarlijkse contributie
• Het versturen van digitale nieuwsbrieven en 3x per jaar het Bulletin
• Voor leden de registratie op de website
• Het voldoen aan een wettelijk plicht zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De EPTA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens gehanteerd:
• NAW, 5 jaar, wettelijk
• E-mailadres, 5 jaar, wettelijk
• Telefoonnummer, 5 jaar, wettelijk
• IBAN, 5 jaar, wettelijk
Overige gegevens worden verwijderd binnen een jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De EPTA verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (zoals het administreren van lidmaatschapsgelden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Van de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (boekhoudsysteem en website), hebben wij de privacyverklaring gecontroleerd en vastgesteld dat die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen. De EPTA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Tijdens congressen en studiedagen worden foto’s gemaakt die geplaatst kunnen worden op de website en/of Facebook. Deelnemers aan de activiteiten van de EPTA geven automatisch toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal waar ze op te zien zijn, tenzij ze daar bezwaar tegen maken.
Wij maken gebruik van de diensten van Mollie als betaaldienstverlener, in deze context kunnen gegevens tussen ons gedeeld worden.
De ledenlijst in het besloten gedeelte op deze site is NIET bedoeld om te gebruiken voor groepsmails, publiciteit en promotiemails.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De EPTA gebruikt: Google Analytics en functionele cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de EPTA, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens en/of overdracht daarvan, en/of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hiervoor genoemde Functionaris Gegevensbescherming.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De EPTA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

 

Contact en klachten

Indien je ontevreden bent met de bescherming van jouw persoonsgegevens of de wijze waarop aan deze privacyverklaring uitvoering wordt gegeven wordt het op prijs gesteld als je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maakt aan de EPTA. Als de afwikkeling van deze klacht niet naar wens is kan altijd contact opgenomen worden met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Voor (overige) vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met het secretariaat van de EPTA:
[email protected]

 

Juni 2018