Er zijn drie soorten lidmaatschap.

1. Gewoon lidmaatschap: Voor pianodocenten en pianisten, met een diploma van een erkend conservatorium of muziekvakopleiding, hoofdvak piano.
Het gewoon lidmaatschap biedt:

 • toegang tot het besloten ledendeel van de website (met o.a. een forum)
 • abonnement op Piano Bulletin (3x p.j.)
 • abonnement op Engelstalig Piano Journal (3x p.j. alleen digitaal)
 • ledentarief voor EPTA activiteiten (o.a. jaarlijks congres, studiedagen)
 • recht op deelname aan graadexamens door leerlingen
 • indien in het bezit van een diploma met lesbevoegdheid piano: recht op vermelding op de docentenpagina*
 • mogelijkheid tot actieve deelname in werkgroepen.

Als u zich aanmeldt als gewoon lid, moet u een kopie van uw diploma bijvoegen. Uw aanmelding wordt verwerkt nadat deze kopie ontvangen is. Bij een in het buitenland behaald diploma moet u een bewijs van waardering in Nederland bijvoegen.

* De EPTA docentenbank is de enige, niet commercieel ingestelde betrouwbare lijst van bevoegde pianodocenten in Nederland.

2. Student lidmaatschap: Voor studenten aan een erkend conservatorium of muziekvakopleiding, hoofdvak piano. EPTA Nederland wil graag aanstaande collega’s stimuleren om al tijdens hun studie lid te worden, daarom geldt een sterk gereduceerd tarief.
Het student lidmaatschap biedt:

 • toegang tot het besloten ledendeel van de website (met o.a. een forum)
 • abonnement op het tijdschrift Piano Bulletin (3x p.j.)
 • abonnement op het Engelstalig Piano Journal (3x p.j. alleen digitaal)
 • ledentarief voor EPTA activiteiten (o.a. jaarlijks congres, studiedagen)
 • mogelijkheid tot actieve deelname in werkgroepen.

Als u zich aanmeldt als student lid, moet u een kopie van uw inschrijvingsbewijs als student bijvoegen. Uw aanmelding wordt verwerkt nadat deze kopie ontvangen is.

Extra bepalingen student lidmaatschap:

 1. Voor voortzetting van het studentenlidmaatschap moet elk jaar vóór 15 december een kopie van een bewijs van inschrijving als student worden ingezonden aan de administratie (administratie@eptanederland.nl). Diegenen die het vakdiploma ‘docerend musicus’ via de SNVM gaan behalen, moeten de jaarlijkse voortzetting van hun studentlidmaatschap op redelijke gronden aantonen. Het studentlidmaatschap wordt opgeschort indien deze jaarlijkse bevestiging ontbreekt.
 2. Het studentlidmaatschap vervalt na maximaal zes jaar. Als binnen zes jaar het vakdiploma behaald wordt, geldt het studenttarief nog tot twee jaar na het behalen van het diploma. Na inzending van een kopie van het diploma wordt het studentlidmaatschap omgezet in een gewoon lidmaatschap.

3. Buitengewoon lidmaatschap: Voor pianodocenten die niet beschikken over één van bovengenoemde diploma’s. Op verzoek kan het bestuur het buitengewoon lidmaatschap toekennen aan hen die een pianolespraktijk hebben en zich sterk betrokken voelen bij de doelstellingen en activiteiten van EPTA, maar niet in het bezit zijn van een diploma piano van een erkende vakopleiding piano.
Het buitengewoon lidmaatschap biedt:

 • toegang tot het besloten ledendeel van de website (met o.a. een forum)
 • abonnement op Piano Bulletin (3x p.j.)
 • abonnement op Engelstalig Piano Journal (3x p.j. alleen digitaal)
 • ledentarief voor EPTA activiteiten (o.a. jaarlijks congres, studiedagen)
 • mogelijkheid tot actieve deelname in werkgroepen.

Extra bepalingen buitengewoon lidmaatschap:

 1. Buitengewone leden kunnen niet op de lijst met ‘onze docenten’ geplaatst worden.
 2. Uw aanvraag bevat een zelfevaluatie met informatie over uw lespraktijk en informatie die het aannemelijk maakt dat het niveau van vakkennis en het speelniveau vergelijkbaar zijn met een erkende vakopleiding. Zie Richtlijn.

Contributiebedragen per jaar (2014 t/m 2021)

bij automatische incasso geen incasso
gewoon lid / buitengewoon lid € 59,00 € 61,00
partnerleden samen* € 73,00 € 75,00
studentlid € 16,00 € 18,00

* Dit contributiebedrag geldt voor leden-partners wonend op hetzelfde adres. De post (Piano Bulletin, Piano Journal, contributienota enz.) wordt éénmaal voor beide partners verstuurd. Als u hier gebruik van wilt maken, wordt u verzocht dit op het aanmeldingsformulier bij ‘opmerkingen’ te vermelden.

 

Algemene bepalingen:

 1. Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari. Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt de contributie naar evenredigheid berekend. Opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren vóór 1 december aan de administratie (administratie@eptanederland.nl). Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats.
 2. EPTA wil graag dat zoveel mogelijk leden de contributie via automatische incasso voldoen. Als u voor automatische incasso kiest is de regel van toepassing dat indien u meent dat de automatische incasso onterecht is u de bevoegdheid heeft om het bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn -zonder opgaaf van redenen- bij uw bank terug te vorderen.
 3. Voor de betaling van de contributie ontvangt u jaarlijks in februari een contributienota, ook als u kiest voor automatische incasso.

Het is ook mogelijk om alleen abonnee op Piano Bulletin te worden.