Voor leden van EPTA is het abonnement op Piano Bulletin in de contributie begrepen. Niet-leden kunnen zich abonneren. Het blad verschijnt 3x per jaar (april, augustus, december).

Prijs 2017
Automatische incasso € 27,80
Geen incasso € 29,80
  • Het abonnementsjaar loopt van januari tot januari. Voor de betaling van het abonnement wordt jaarlijks in februari een nota toegezonden, ook als u kiest voor automatische incasso. Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt de prijs naar evenredigheid berekend, tenzij u aangeeft dat u alle nummers van het lopende jaar wil ontvangen.
  • Opzeggen van het abonnement moet gebeuren vóór 1 december aan de administratie (administratie@eptanederland.nl) of schriftelijk aan: EPTA administratie, Eekwal 9, 8011 LA Zwolle. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats.
  • EPTA wil graag dat abonnementen zoveel mogelijk via automatische incasso worden voldaan. Als u voor automatische incasso kiest, geldt dat indien u meent dat de automatische incasso onterecht is u de bevoegdheid heeft om het bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn -zonder opgaaf van redenen- bij uw bank terug te vorderen.
  • U kunt dit formulier ook gebruiken om wijzigingen door te geven in uw persoonlijke gegevens of in uw wijze van betalen (machtiging tot automatische incasso geven of intrekken).